SRI web mali       slika sah meni mala       zavod logo FB mali         kegljanje slika        PRIZNANJA

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LPŠ V OBČINI ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2018 za sredstva obvezne rezerve

Na podlagi 8. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/2016, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) in določb Letnega programa športa v občini Škofja Loka za leto 2018 (sprejet: 25. 1. 2018; v nadaljevanju LPŠ) Občina Škofja Loka objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

V OBČINI ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2018

za sredstva obvezne rezerve

 

 1. Naročnik javnega razpisa (v nadaljevanju: JR):

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 ŠKOFJA LOKA.

 1. Predmet JR:

Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2018 sofinancirajo naslednja področja športa:

Obvezna rezerva, ki je namenjena kritju nepredvidenih stroškov društev in klubov, ki jih niso mogli prikazati v vlogi za redni javni razpis za sredstva LPŠ za leto 2018.

 1. Upravičeni izvajalci za prijavo na JR:

Skladno s 3. členom Pravilnika lahko na JR kandidirajo naslednji izvajalci LPŠ:

 • športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji,
 • zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
 • javni in zasebni zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.
 1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci LPŠ:

Prijavitelj je uspešno kandidiral na redni javni razpis za sredstva LPŠ za leto 2018.

Skladno s 4. členom Pravilnika morajo izvajalci, ki kandidirajo na JR, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • so registrirani v skladu z veljavno zakonodajo in imajo sedež v občini najmanj dve (2) leti oziroma eno (1) leto, če športna panoga v občini še ni zastopana,
 • imajo za prijavljene dejavnosti:
  • zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
  • izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
  • izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur, razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen,
  • v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.
 • so registrirani v skladu z veljavno zakonodajo in nimajo sedeža v občini, a izvajajo takšne športne programe za občane, za katere v občini ni zagotovljenih prostorskih, kadrovskih in/ali organizacijskih pogojev za njihovo izvedbo.

Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

PREBERI CELOTEN RAZPIS >>>

RAZPISNI OBRAZEC - OBVEZNA REZERVAZavod za šport Škofja Loka

Podlubnik 1c

4220 Škofja Loka

MŠ: 1123050

DŠ: SI73023558

T: (04) 515 70 70oks        logo zavod clanki        logo fundacija

Športna zveza Škofja Loka

Podlubnik 1c

4220 Škofja Loka

MŠ: 1132849

DŠ: 53780779

T: (04) 515 70 71