SRI web splet     pasica     zavod logo FB mali     kegljanje slika     PRIZNANJA

Letni program športa za leto 2023

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 26/2014), 7. člena Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v Občini Škofja Loka in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16 - uradno prečiščeno besedilo, 35/16 in 26/17) je Občinski svet Občine Škofja Loka na svoji  3.  redni seji, dne, 26. januarja  sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA

V OBČINI ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2023

 

1. člen

(vsebina)

Občina Škofja Loka (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti občine in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu ter na osnovi Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Škofja Loka (v nadaljevanju: Odlok) z Letnim programom športa v občini Škofja Loka (v nadaljevanju: LPŠ) za leto 2023 določi:

  • obseg in vrsto področij športa, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna,
  • višino sredstev občinskega proračuna in način sofinanciranja področij športa.

2. člen

(izvajalci LPŠ)

Pravico do sofinanciranja na področju športa imajo izvajalci LPŠ, kot so opredeljeni v 3. členu Odloka in hkrati izpolnjujejo vse pogoje, ki so opredeljeni v 4. členu Odloka.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LETNI PROGRAM ŠPORTA 2023 - pdf

 

 

Zavod za šport Škofja Loka

Podlubnik 1c

4220 Škofja Loka

MŠ: 1123050

DŠ: SI73023558

T: (04) 515 70 70oks        logo zavod clanki        logo fundacija

Športna zveza Škofja Loka

Podlubnik 1c

4220 Škofja Loka

MŠ: 1132849

DŠ: 53780779

T: (04) 515 70 71